Berichten

Artikel NFC

De implementatie van de Nederlandse Franchisecode in uw franchiseorganisatie biedt helderheid en rust. Hieronder vindt u een artikel over de NFC, oftewel, de Nederlandse Franchise Code.

Artikel NFC over franchise

Persbericht: wettelijke verankering gedragscode franchise

Steun het wetsvoorstel “Wettelijke verankering gedragscode franchise”

Gisteren heeft het wetsvoorstel “Wettelijke verankering gedragscode franchise” uiteindelijk het daglicht gezien. Het wetsvoorstel beoogt de Nederlandse Franchisecode (NFC) verplicht te stellen en daardoor het evenwicht in de franchiseverhouding te herstellen.

Ondanks constructieve gesprekken tussen vertegenwoordigers van franchisenemers, waaronder de BVFN enerzijds en vertegenwoordigers van franchisegevers anderzijds wijzen franchisegevers toepassing van de NFC helaas af. De BVFN vindt daarom dat wetgeving nu onvermijdelijk is.

Het wetsvoorstel is hier te raadplegen:

Via deze link kunt u tot 25 mei a.s. tevens uw reactie op het voorliggende wetsvoorstel kenbaar maken. De BVFN roept u daartoe ook op. Er zijn al vele reacties gegeven, die u ook via deze internetlink kunt lezen. Het is belangrijk dat ook u vanuit uw eigen formule de politiek laat weten wat u van het wetsvoorstel vindt. U kunt dit doen als individueel franchisenemer, maar ook als vereniging van franchisenemers. Desgewenst kan de BVFN u hierin ondersteunen.

U kunt de NFC overigens raadplegen via deze link. Indien de NFC wet wordt zal dit leiden tot een verbetering van uw positie als franchisenemer.

Helpt u ons de politiek van de noodzaak daarvan te overtuigen? Het kost u niet veel tijd uw reactie te geven.
Namens het bestuur van de BVFN

Persbericht: franchisegevers weigeren nog steeds NFC toe te passen

Franchisegevers weigeren nog steeds NFC toe te passen, wetgeving is noodzaak.

Sinds de presentatie van de NFC aan de minister begin vorig jaar wordt de NFC nog in geen enkele franchiseverhouding toegepast. Een inventarisatie onder vele
franchisenemersverenigingen aangesloten bij de BVFN toont dit aan. Ook de rechter wijst toepassing af. De code is daarmee tot dusverre, alle inspanningen ten spijt, een
dode letter.

Wettelijk verankeren van de franchisecode

De BVFN ondersteunt daarom dat de minister doorzet met het wettelijk verankeren van de code en levert daaraan een actieve bijdrage. Het ontbreken van een wettelijke
verankering wordt nu immers als excuus gebruikt om de code buiten toepassing te laten. De BVFN is inmiddels parallel daaraan wel met vertegenwoordigers van
franchisegevers constructief in gesprek, om te proberen de koudwatervrees bij franchisegevers weg te nemen. Dit overleg leidt ertoe dat men bereid is enkele vrijblijvende proeven te doen met toepassing van de code in een aantal sectoren.

Het is spijtig te moeten constateren dat het evenwicht in de branche bijna één jaar na het accepteren van de code door de minister nog steeds niet is hersteld door de afwijzende opstelling van franchisegevers. De BVFN vindt daarom dat deze proeven op geen enkele wijze de noodzaak om nu snel tot wetgeving te komen mogen beïnvloeden.
De code dient in de huidige vorm te worden toegepast. De suggestie dat de code door het wetgevingstraject of door overleg nog kan veranderen acht de BVFN volstrekt onjuist en onwenselijk. De komende consultatie heeft slechts betrekking op de wijze waarop de wettelijke verankering vorm krijgt en niet op de inhoud van de code zelf. Dat traject ligt achter ons. Evaluatie van de code zelf vindt pas plaats nadat deze in de volle breedte wordt toegepast. De huidige code is reeds een product dat tot stand gekomen is door onderhandelingen tussen franchisenemers en franchisegevers en de daaraan verbonden denktanks. De BVFN roept haar leden op het onderwerp toepassing NFC in de overleggen met hun franchisegevers op de agenda te plaatsen, zodat nader kan worden
geïnventariseerd om welke redenen franchisegevers vrijwillige toepassing afwijzen.

Desgewenst kan de BVFN franchisenemers daarover voorlichten en hen daarbij begeleiden. Hiervoor kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de vereniging.

Bestuur BVFN

Franchisegevers weigeren nog steeds NFC toe te passen, wetgeving

NFC: waar een weg is, is een wil

Artikel van mr. K. Kan (Kan Vlassenroot Advocaten) in Franchise+ over de Nederlandse Franchise Code.

Klik hier om het artikel te downloaden.

Franchisegevers bewijzen hun eigen ongelijk

Franchisegevers bewijzen hun eigen ongelijk

Hieronder treft u de brief van de Vereniging van Albert Heijn Franchisenemers (VAHFR) aan de minister van Economische Zaken met betrekking tot de Nederlandse Franchisecode.

EZ-inzake-Ned.-Franchisecode.pdf 

Toepasselijkheid franchisecode blijft voorlopig roulette

Toepasselijkheid franchisecode blijft voorlopig roulette.

 

Het gehele artikel van Ludwig & Van Dam hier.

Kamerbrief Uitkomst consultatie Nederlandse Franchise Code

Via onderstaande link (download) treft u de Kamerbrief van minister Kamp aan betreffende de uitkomst consultatie omtrent de Nederlandse Franchise Code

Lees PDF direct »

BVFN vindt franchisecode oude wijn in nieuwe zakken

Indien het evenwicht in de franchisesector op korte termijn onvoldoende wordt hersteld, door welke code dan ook, vindt de BVFN dat wetgeving zo langzamerhand de enige oplossing is. Volgens de BVFN komt de concept franchisecode onvoldoende aan haar eigen doelstelling tegemoet.
zie voor het volledige artikel de onderstaande link:

http://franchiseplus.nl/nieuws/BVFN-vindt-franchisecode-oude-wijn-in-nieuwe-zakken.html

Start consultatie Nederlandse Franchise Code

Uw bestuur vraagt u om een reactie te geven op de vandaag gepresenteerde consultatieversie van de nieuwe Nederlandse Franchise Code.

De code is geschreven door 4 personen, welke zijn ondersteund door een denktank. Als zodanig is de code dan ook een voorstel aan de sector.
De BVFN is niet betrokken bij het opstellen van het eerste concept, maar wordt nu wel in de gelegenheid gesteld haar visie daarop te geven. De BVFN zal daartoe alle reacties van haar leden inventariseren en vervolgens nader bepalen op welke wijze zij het Ministerie van Economische Zaken zal berichten. Omdat slechts een zeer korte tijd beschikbaar is gesteld om te reageren is het van belang dat u zo spoedig mogelijk uw mening over deze code aan ons doorgeeft.

Voor nadere informatie of overleg kunt u ook contact opnemen met het bestuur van de BVFN via het secretariaat van de vereniging.